انقلابی بودن؛ ویژگی ممتاز سپاه و نظام اسلامی
شهریور ۲۶, ۱۳۹۴
وقتی جایزه هم گرفتم صدای تشویق مردم را نشنیدم!
شهریور ۲۶, ۱۳۹۴

تصاویر/ چهره‌های حاضر در تشییع پیکر آیت‌الله خزعلی


Warning: DOMDocument::importNode(): ID pageTile already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID pageTile already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID pageTile already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtInfoPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtInfoPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

تصاویر/ چهره‌های حاضر در تشییع پیکر آیت‌الله خزعلی

۹۴/۰۶/۲۶ – ۱۴:۲۲

شماره: ۱۳۹۴۰۶۲۶۰۰۰۵۵۰

نسخه چاپی  تصاویر/ چهره‌های حاضر در تشییع پیکر آیت‌الله خزعلی printارسال به دوستان  تصاویر/ چهره‌های حاضر در تشییع پیکر آیت‌الله خزعلی email

تصاویر/ چهره‌های حاضر در تشییع پیکر آیت‌الله خزعلی

تشییع پیکر مرحوم آیت الله ابوالقاسم خزعلی صبح امروز پنج شنبه ۲۶ شهریور ماه با حضور پرشور مردم، چهره‌ها و مسئولان کشور در دانشگاه تهران برگزار شد.

خبرگزاری فارس: تصاویر/ چهره‌های حاضر در تشییع پیکر آیت‌الله خزعلی  تصاویر/ چهره‌های حاضر در تشییع پیکر آیت‌الله خزعلی 13940626000236 PhotoA

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، تشییع پیکر مرحوم آیت الله ابوالقاسم خزعلی صبح امروز پنج شنبه ۲۶ شهریور ماه با اقامه نماز به امامت آیت‌الله احمد جنتی با حضور مردم در دانشگاه تهران برگزار شد.

آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی عضو مجلس خبرگان پس از یک دوره طولانی بیماری و به دلیل کهولت سن، صبح دیروز چهارشنبه دعوت حق را لبیک گفت.

 

تصاویری از چهره‌های حاضر در این مراسم را مشاهده می‌کنید:

 

تصاویر/ چهره‌های حاضر در تشییع پیکر آیت‌الله خزعلی 13940626000234 68857 PhotoL

آیت الله احمد جنتی و آیت الله هاشمی شاهرودی

تصاویر/ چهره‌های حاضر در تشییع پیکر آیت‌الله خزعلی 13940626000234 24837 PhotoL

حجت الاسلام محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری

تصاویر/ چهره‌های حاضر در تشییع پیکر آیت‌الله خزعلی 13940626000234 21791 PhotoL

آیت الله محمد ری شهری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

تصاویر/ چهره‌های حاضر در تشییع پیکر آیت‌الله خزعلی 13940626000234 89714 PhotoL

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت‌ الاسلام سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور

تصاویر/ چهره‌های حاضر در تشییع پیکر آیت‌الله خزعلی 13940626000234 91400 PhotoL

حجت الاسلام سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات

تصاویر/ چهره‌های حاضر در تشییع پیکر آیت‌الله خزعلی 13940626000234 38945 PhotoL

آیت الله موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران

تصاویر/ چهره‌های حاضر در تشییع پیکر آیت‌الله خزعلی 13940626000234 65227 PhotoL

آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی عضو مجلس خبرگان و حسینعلی امیری، قائم مقام وزیر کشور

تصاویر/ چهره‌های حاضر در تشییع پیکر آیت‌الله خزعلی 13940626000234 49081 PhotoL

محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی

تصاویر/ چهره‌های حاضر در تشییع پیکر آیت‌الله خزعلی 13940626000234 24127 PhotoL

سعید جلیلی، عضو تشخیص مصلحت نظام

تصاویر/ چهره‌های حاضر در تشییع پیکر آیت‌الله خزعلی 13940626000234 31475 PhotoL

حجت الاسلام شهیدی محلاتی رئیس بنیاد شهید

تصاویر/ چهره‌های حاضر در تشییع پیکر آیت‌الله خزعلی 13940626000238 PhotoL

فرزند رهبر معظم انقلاب

تصاویر/ چهره‌های حاضر در تشییع پیکر آیت‌الله خزعلی 13940626000210 PhotoL

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق

 

 

 

 

 

 

تصاویر/ چهره‌های حاضر در تشییع پیکر آیت‌الله خزعلی p 89EKCgBk8MZdE
منبع : Fars News Agency
کلمات کلیدی : طراحی سایت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.