شهریور ۲۸, ۱۳۹۴

کمیسیون ویژه بررسی برجام؛ چرا ظریف؟ چرا جلیلی؟

کمیسیون ویژه بررسی برجام؛ چرا ظریف؟ چرا جلیلی؟ /یادداشت/ کمیسیون ویژه بررسی برجام؛ چرا ظریف؟ چرا جلیلی؟ نگاه منطقی در مدیریت کمیسیون ویژه برجام و اعضای […]