دی ۱۶, ۱۳۹۴

IPv6 بیست ساله شد

IPv6 بیست ساله شد IPv6 بیستمین سال خود را پشت سر گذاست، و این نقطه عطف مهم در حالی جشن گرفته شده که این پروتکل توانسته […]