دی ۱۱, ۱۳۹۴

مایکروسافت ابزار ارتباطی Talko را خرید و تعطیل کرد

مایکروسافت ابزار ارتباطی Talko را خرید و تعطیل کرد ساخت ابزار ارتباطی اینترنتی که مورد پذیرش کاربران جهانی قرار بگیرد اقدام دشواری محسوب می‌شود که البته […]