“کتاب صوتی ۲۱ روش عالی قانون شکست ناپذیر پول” از قانون شکست ناپذیر پول توسط برایان تریسی. منتشرشده: ۲۰۱۲. سبک: Talk.