همین امروز به جمع 3001 کاربر ویژه ما بپیوندید و هزاران منابع سایت را دانلود کنید.


اضافه کردن مالیات ،تخفیف،درصد به قیمت Gravity Forms

سلام دوستان

گرویتی فرمز یکی از افزونه های منعطف و کاربردی وردپرس میباشد.
در این آموزش قصد داریم اعمال تخفیف به محصول و همچنین متغیرهایی نظیر مالیات و … برای قیمت نهایی را آموزش دهیم.
در واقع شما میتوانید همانند ووکامرس و Easy digital Downloads قیمت خود را بر اساس پارامترهای گوناگون متغیر نمایید.

نمونه ی تخفیف محصول در Gravity Forms  :

 

آموزش اعمال تخفیف و مالیات در Gravity Fomrs :

۱ – ابتدا در قالب خود به Function.php این کد را ضافه میکنید : (قبل از هر اقدامی ، از فایل Function.php خود ، نسخه پشتیبان تهیه کنید.)

class GWCalcSubtotal {
  public static $merge_tag = '{subtotal}';
  function __construct() {
    // front-end
    add_filter( 'gform_pre_render', array( $this, 'maybe_replace_subtotal_merge_tag' ) );
    add_filter( 'gform_pre_validation', array( $this, 'maybe_replace_subtotal_merge_tag_submission' ) );
    // back-end
    add_filter( 'gform_admin_pre_render', array( $this, 'add_merge_tags' ) );
  }
  /**
  * Look for {subtotal} merge tag in form fields 'calculationFormula' property. If found, replace with the
  * aggregated subtotal merge tag string.
  *
  * @param mixed $form
  */
  function maybe_replace_subtotal_merge_tag( $form, $filter_tags = false ) {
    
    foreach( $form['fields'] as &$field ) {
      
      if( current_filter() == 'gform_pre_render' && rgar( $field, 'origCalculationFormula' ) )
        $field['calculationFormula'] = $field['origCalculationFormula'];
      
      if( ! self::has_subtotal_merge_tag( $field ) )
        continue;
      $subtotal_merge_tags = self::get_subtotal_merge_tag_string( $form, $field, $filter_tags );
      $field['origCalculationFormula'] = $field['calculationFormula'];
      $field['calculationFormula'] = str_replace( self::$merge_tag, $subtotal_merge_tags, $field['calculationFormula'] );
    }
    return $form;
  }
  
  function maybe_replace_subtotal_merge_tag_submission( $form ) {
    return $this->maybe_replace_subtotal_merge_tag( $form, true );
  }
  /**
  * Get all the pricing fields on the form, get their corresponding merge tags and aggregate them into a formula that
  * will yeild the form's subtotal.
  *
  * @param mixed $form
  */
  static function get_subtotal_merge_tag_string( $form, $current_field, $filter_tags = false ) {
    
    $pricing_fields = self::get_pricing_fields( $form );
    $product_tag_groups = array();
    
    foreach( $pricing_fields['products'] as $product ) {
      $product_field = rgar( $product, 'product' );
      $option_fields = rgar( $product, 'options' );
      $quantity_field = rgar( $product, 'quantity' );
      // do not include current field in subtotal
      if( $product_field['id'] == $current_field['id'] )
        continue;
      $product_tags = GFCommon::get_field_merge_tags( $product_field );
      $quantity_tag = 1;
      // if a single product type, only get the "price" merge tag
      if( in_array( GFFormsModel::get_input_type( $product_field ), array( 'singleproduct', 'calculation', 'hiddenproduct' ) ) ) {
        // single products provide quantity merge tag
        if( empty( $quantity_field ) && ! rgar( $product_field, 'disableQuantity' ) )
          $quantity_tag = $product_tags[2]['tag'];
        $product_tags = array( $product_tags[1] );
      }
      // if quantity field is provided for product, get merge tag
      if( ! empty( $quantity_field ) ) {
        $quantity_tag = GFCommon::get_field_merge_tags( $quantity_field );
        $quantity_tag = $quantity_tag[0]['tag'];
      }
      
      if( $filter_tags && ! self::has_valid_quantity( $quantity_tag ) )
        continue;
      
      $product_tags = wp_list_pluck( $product_tags, 'tag' );
      $option_tags = array();
      
      foreach( $option_fields as $option_field ) {
        if( is_array( $option_field['inputs'] ) ) {
          $choice_number = 1;
          foreach( $option_field['inputs'] as &$input ) {
            //hack to skip numbers ending in 0. so that 5.1 doesn't conflict with 5.10
            if( $choice_number % 10 == 0 )
              $choice_number++;
            $input['id'] = $option_field['id'] . '.' . $choice_number++;
          }
        }
        $new_options_tags = GFCommon::get_field_merge_tags( $option_field );
        if( ! is_array( $new_options_tags ) )
          continue;
        if( GFFormsModel::get_input_type( $option_field ) == 'checkbox' )
          array_shift( $new_options_tags );
        $option_tags = array_merge( $option_tags, $new_options_tags );
      }
      $option_tags = wp_list_pluck( $option_tags, 'tag' );
      $product_tag_groups[] = '( ( ' . implode( ' + ', array_merge( $product_tags, $option_tags ) ) . ' ) * ' . $quantity_tag . ' )';
    }
    $shipping_tag = 0;
    /* Shipping should not be included in subtotal, correct?
    if( rgar( $pricing_fields, 'shipping' ) ) {
      $shipping_tag = GFCommon::get_field_merge_tags( rgars( $pricing_fields, 'shipping/0' ) );
      $shipping_tag = $shipping_tag[0]['tag'];
    }*/
    $pricing_tag_string = '( ( ' . implode( ' + ', $product_tag_groups ) . ' ) + ' . $shipping_tag . ' )';
    return $pricing_tag_string;
  }
  
  /**
  * Get all pricing fields from a given form object grouped by product and shipping with options nested under their
  * respective products.
  *
  * @param mixed $form
  */
  static function get_pricing_fields( $form ) {
    $product_fields = array();
    foreach( $form["fields"] as $field ) {
      if( $field["type"] != 'product' )
        continue;
      $option_fields = GFCommon::get_product_fields_by_type($form, array("option"), $field['id'] );
      // can only have 1 quantity field
      $quantity_field = GFCommon::get_product_fields_by_type( $form, array("quantity"), $field['id'] );
      $quantity_field = rgar( $quantity_field, 0 );
      $product_fields[] = array(
        'product' => $field,
        'options' => $option_fields,
        'quantity' => $quantity_field
        );
    }
    $shipping_field = GFCommon::get_fields_by_type($form, array("shipping"));
    return array( "products" => $product_fields, "shipping" => $shipping_field );
  }
  
  static function has_valid_quantity( $quantity_tag ) {
    if( is_numeric( $quantity_tag ) ) {
      $qty_value = $quantity_tag;
    } else {
      // extract qty input ID from the merge tag
      preg_match_all( '/{[^{]*?:(\d+(\.\d+)?)(:(.*?))?}/mi', $quantity_tag, $matches, PREG_SET_ORDER );
      $qty_input_id = rgars( $matches, '0/1' );
      $qty_value = rgpost( 'input_' . str_replace( '.', '_', $qty_input_id ) );
    }
    
    return floatval( $qty_value ) > 0;
  }
  
  function add_merge_tags( $form ) {
    $label = __('Subtotal', 'gravityforms');
    ?>

    <script type="text/javascript">
      // for the future (not yet supported for calc field)
      gform.addFilter("gform_merge_tags", "gwcs_add_merge_tags");
      function gwcs_add_merge_tags( mergeTags, elementId, hideAllFields, excludeFieldTypes, isPrepop, option ) {
        mergeTags["pricing"].tags.push({ tag: '<?php echo self::$merge_tag; ?>', label: '<?php echo $label; ?>' });
        return mergeTags;
      }
      // hacky, but only temporary
      jQuery(document).ready(function($){
        var calcMergeTagSelect = $('#field_calculation_formula_variable_select');
        calcMergeTagSelect.find('optgroup').eq(0).append( '<option value="<?php echo self::$merge_tag; ?>"><?php echo $label; ?></option>' );
      });
    </script>

    <?php
    //return the form object from the php hook
    return $form;
  }
  static function has_subtotal_merge_tag( $field ) {
    
    // check if form is passed
    if( isset( $field['fields'] ) ) {
      $form = $field;
      foreach( $form['fields'] as $field ) {
        if( self::has_subtotal_merge_tag( $field ) )
          return true;
      }
    } else {
      if( isset( $field['calculationFormula'] ) && strpos( $field['calculationFormula'], self::$merge_tag ) !== false )
        return true;
    }
    return false;
  }
}
new GWCalcSubtotal();

 

۲ – حالا از منوی فرم یک فرم تازه ایجاد کنید و این موارد را به آن اضافه نمایید :

محصول : در قسمت توع فیلد : تنظیم شده توسط کاربر
محصول : در قسمت نوع فیلد : محاسباتی

سپس این کد را قرار میدهید :

{subtotal}*0.05

در این فرمول من با ضرب مجموع قیمت در ۰٫۰۵ درواقع به عنوان مالیات ۵ درصد به رقم اضافه کردم..اگر شما بخواهید به کاربر تخفیف دهید میتوانید از این فرمول استفاده کنید

{subtotal}/0.05

در اینجا تقسیم برای ۰٫۰۵ شده پس به کاربر ۵ درصد تخفیف میدهد.

 

+ در اخر هم مجموع قیمت را قرار میدهید تا قیمت نهایی شما به نمایش در بیاید.
امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشه ، منتظر نظرات شما هستیم …

2 Comments

 1. امین گفت:

  سلام من با آخرین ورژن گرویتی فرم و گرویتی فرم فارسی تست کردم ولی بعد از اضافه کردن این کدها کلا دیگه سایت بالا نمیاد و کفن سفید میشه
  نیاز به تخفیف درصدی دارم
  ـآیا راه حلی هست؟

پاسخی بگذارید